Главная

ХАБАРЛАМА

«Үлбі-ФторКомплекс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (БСН 950540000103, Тұрған жері: Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, 070005, Өскемен қаласы, Абай даңғылы 102. қайта тіркеу куәлігі №383-1917-ТОО 07.09.2006ж.) «Үлбі-ФторКомплекс» ЖШС өз еркiмен таратылуын хабарлайды. («Үлбі металургиялық зауыты» АҚ-ның Директорлар кеңесінің 03.03.2017 жылғы №4 шешімі.)

«Үлбі-ФторКомплекс» ЖШС кредиторлардың талаптарын баспада мәлiметтер жарияланған күннен бастап екi ай iшiнде қабылданады. Қабылдау мекен-жайы: Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Абай даңғылы 80, 407 кеңсе.

Анықтама телефоны 52-52-19.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ульба-ФторКомплекс» (БИН 950540000103, свидетельство об учетной перерегистрации №383-1917-ТОО от 07.09.2006г., зарегистрированного по адресу: РК, ВКО, 070005, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 102) уведомляет о добровольной ликвидации ТОО «Ульба-ФторКомплекс». (Решение Совета директоров АО «УМЗ» №4 от 03.03.2017г.)

Требования кредиторов ТОО «Ульба-ФторКомплекс» могут быть предъявлены в течение двух месяцев с момента опубликования сведений о ликвидации ТОО «Ульба-ФторКомплекс» в органах печати по адресу ВКО, г. Усть-Каменогорск, проспект Абая 80, офис 407.

Телефон для справок 52-52-19.